Šta će oblikovati budućnost obrazovanja? Kako će izgledati učenje a kako predavanje za 20 godina?

Edukacija za 20 godina
Širite znanje

Dženan Buzadžić

Svjedoci smo sve intenzivnijoj upotrebi digitalnih alata za edukaciju tokom pandemije uzrokovane Korona virusom. Kada smo prisiljeni boraviti kući na duži period tražimo nove načine za zabavu, rad pa i obrazovanje. Ta promjena je uzrokovala i potrebu za drugačijem pristupu. Edukatori više nemaju jedan kontrolisan prostor sa učenicima i studentima. Vremensko ograničenje je izgubilo na važnosti jer se sada lekcije mogu preslušavati i kada učeniku odgovara, i uraditi u večernjim satima. To može unaprijediti kvalitet učenja, posebno za mlađe učenike kojima se fokus i pažnja još razvijaju.

Kako će se nastaviti razvijati obrazovanje nakon pandemije ostaje da se vidi. Ubrzanje ka digitalizaciji je vidljivo, mada su novi trendovi počeli i ranije intenzivnijom upotrebom interneta i ekspanzijom mobilnih uređaja. Trend ide ka tome da će učenici učiti fleksibilnije, na različitim uređajima, slušati predavanja nastavnika po izboru i sl. Vještine se neće ocjenjivati na papiru, već na osnovu njihovih performansi tokom recimo simulacije prakse na računaru. U nastavku iznosimo nekoliko mogućih razvojnih pravaca obrazovanja.

Budućnost obrazovanja

Kako tehnologija brzo mijenja svijet oko nas, mnogi se brinu da će tehnologija zamijeniti ljudsku inteligenciju. Neki nastavnici brinu da u skoroj budućnosti više neće biti učenika koji bi mogli podučavati jer bi tehnologija mogla preuzeti mnoštvo zadataka i sposobnosti kojima smo desetljećima podučavali naše studente. Stvar je u tome: obrazovanje nikada neće nestati. Samo će poprimiti različite oblike. Ovdje navodimo stvari koje će oblikovati budućnost obrazovanja u narednih 20 godina.

Učenici biraju vrijeme i mjesto

Studenti će imati više prilika za učenje u različito vrijeme na različitim mjestima. Alati za eLearning olakšavaju mogućnosti za daljinsko, samostalno učenje odabranim prilagođenim tempom. Princip podučavanja u učionici će se okrenuti, što znači da se teorijski dio uči izvan učionice, dok će se praktični dio interaktivno vježbati u praktičnim okruženjima.

Personalizirano i kvalitetnije učenje

Studenti će učiti pomoću alata za učenje koji se prilagođavaju mogućnostima svakom pojedinačno. To znači da će se studenti iznad prosjeka suočavati sa težim zadacima i pitanjima kada se postigne određeni nivo, dok će studenti koji imaju poteškoća s predmetom, dobit priliku da više vježbaju dok ne dosegnu potreban nivo. Studenti će biti dodatno ohrabreni tokom svojih samostalnih procesa učenja. To može rezultirati pozitivnim iskustvima učenja i umanjit broj studenata koji gube samopouzdanje u svoje akademske sposobnosti. Nadalje, nastavnici će moći jasnije vidjeti koji učenici trebaju pomoć i u kojim oblastima.

Slobodan izbor

Iako svaki predmet koji se podučava ima cilj i program koji se mora ostvariti, put koji vodi prema tom cilju sada se može prilagoditi ovisno o potrebi studenta. Slično kao i personalizirano iskustvo učenja, studenti će moći modificirati svoj proces učenja alatima za koje smatraju da su im potrebni. Studenti će učiti s različitim uređajima, različitim programima i tehnikama na temelju vlastite sklonosti. Neki više vole da gledaju video instrukcije, neki da čitaju, drugi da samo slušaju, dok neki mogu da se lično konsultiraju sa nastavnicima u za to predviđenom vremenu. Ova fleksibilnost mogućnosti učenja, uz okrenute učionice i uz opcije da se nosi vlastiti uređaj čine važnu kariku unutar ove promjene.

Obrazovanje uz projekte

Kako se profesije prilagođavaju budućoj ekonomiji, današnji studenti će se moći prilagoditi učenju i radu zasnovanom na projektima. To znači da moraju naučiti kako primijeniti svoje vještine u kraćim terminima u različitim situacijama. Studenti bi se već trebali upoznati sa projektnim učenjem u srednjoj školi. Ovo je kada se organizacija aktivnosti, timski rad i upravljanje vremenom mogu naučiti i služi kao osnova koje svaki student može koristiti u svojoj daljnjoj akademskoj karijeri.

Iskustvo na terenu i praksa

Budući da tehnologija može olakšati veću efikasnost u određenim domenima, nastavni programi će zahtijevati ljudsko znanje i interakciju licem u lice. Stoga će se tokom kurseva i predavanja staviti naglasak na sticanja iskustva iz tematike same edukacije. Škole će pružiti više prilika učenicima za stjecanje vještina u stvarnom svijetu koje su i reprezentativne za njihova buduće radna mjesta. To znači da će nastavni programi stvoriti više prostora da studenti uče tokom stažiranja, rada uz mentore i na projektima u timu.

Interpretacija podataka

Iako se matematika smatra jednom od tri osnovne pismenosti, bez sumnje će jedan dio te pismenosti u skoroj budućnosti postati irelevantan. Računari će se brinuti za svaku komplikovaniju statističku analizu, analizu podataka i predviđanjima budućih trendova. Tumačenje ovih podataka će postati mnogo važniji dio budućih nastavnih planova. Primjena teorijskog znanja da se iz tih podataka izvuku logični zaključci ili trendovi postat će temeljni aspekt nove pismenosti.

Ispiti će se potpuno promijeniti

Kako će platforme sa kursevima procjenjivati ​​sposobnosti učenika na svakom koraku, kontinuirano, ocjenjivanje putem periodičnih testova može postati manje validno, a i neće biti dovoljno. Mnogi tvrde da su ispiti sada osmišljeni na taj način da studenti uče za sam ispit, a ne da steknu znanje. Generalno, mnogi bacaju svoje materijale za pripremu ispita i zaborave mnoge informacije već naredni dan. I edukatori smatraju da ispiti ne mogu tačno izmjeriti ono što bi studenti trebali biti sposobni kada dođu na svoj prvi posao. Stoga, će se kontinuirano mjeriti stvarna znanja učenika tokom njegovog učenja. Uz primjenu osvojenih znanja ključna će biti provjera na projektima u praktičnim situacijama ili na terenu.

Uključivanje studenata

Studenti će se sve više uključiti u formiranje svojih nastavnih planova i programa. Održavanje nastavnog plana i programa da bude savremen, ažuriran i koristan je realno samo ako su uključeni i edukatori, poslovna zajednica, profesionalci, a i sami studenti.

Mentorstvo će postati važnije

Za 20 godina studenti će vjerovatno u svoj proces učenja uključiti toliko neovisnosti da će mentoriranje postati temeljni princip učenja. Mentori će imati bitnu ulogu kako bi kroz rastuću džungli informacija studenta proveli na najefikasniji način. Iako se ta budućnost obrazovanja čini dalekom, mentori i obrazovna ustanova će imati dovoljnu tehnološku pomoć i resurse kako bi mogli adekvatno odgovoriti izazovima budućih potreba učenika, industrije i društva.

Izvor: https://elearningindustry.com/9-things-shape-future-of-education-learning-20-years


Širite znanje